Vrednote in politični cilji

Naše temeljne vrednote so svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost.

Politični cilji stranke Solidarnost povzemajo zahteve državljank in državljanov po drugačni Sloveniji, kot se nam kaže danes, in ki so se najjasneje izrazili med množičnimi protesti v letih 2012 ter 2013.

  1. Neposrednejši vpliv državljanov na odločanje. Prizadevamo si za možnost, da državljani odpokličejo izvoljenega politika in da z referendumom sprožijo predčasne volitve, za povrnitev vloge referendumov, za neposredno udeležbo občanov v lokalnih skupnostih in za obvezno udeležbo na volitvah za Državni zbor.
  2. Pravična delitev dodane vrednosti. Prizadevali si bomo za pravičnejšo obdavčitev celotnih dohodkov, delitev dobička med vse, ki ga ustvarijo, družbeno sprejemljiv in zakonsko omejen razpon dohodkov v javnem in zasebnem sektorju in najmanjšo plačo, ki bo posamezniku in njegovi družini zagotovila primerno raven telesnega, duševnega in socialnega blagostanja.
  3. Pravna varnost in odprava posledic kraje javne lastnine. Zahtevamo večjo učinkovitost, pravičnost in nepristranskost sodišč ter pravno varnost in zaščito človekovih pravic in svoboščin za vse državljanke in državljane. Zavzeli se bomo za odvzem lastnine, ki je bila pridobljena s krajo, goljufijo ali zlorabo javnih pooblastil in za nezastaranje kaznivih dejanj v zvezi z upravljanjem z javnim premoženjem. Zavzemamo se, da država poskrbi za ustrezno odškodnino skupinam, ki so bile v nedavni preteklosti žrtve administrativnih ali drugih napak in zlorab.
  4. Enakost in enakopravnost vseh. Prizadevali si bomo za zagotavljanje in varovanje človekovih pravic vključno s pravico do dela in do bivališča ter za pravice in enake možnosti žensk, mladih in pripadnikov deprivilegiranih družbenih in ekonomskih skupin ter etničnih in migrantskih skupnosti.
  5. Javno dobro. Prizadevali si bomo za ohranjanje in izboljšanje vsem dostopnega javnega zdravstva in njegovo solidarno financiranje, za javno brezplačno šolstvo, ki omogoča vsem mladim, da se izobražujejo ne glede na socialni status, in za čim večjo dostopnost vseh državljanov do kulturnih dobrin. Službe, ki upravljajo z javnim dobrim, morajo ostati javne.
  6. Socialna pravičnost. Naš cilj ni le izboljšanje položaja ekonomsko deprivilegiranih skupin, temveč celovita odprava revščine, do katere mora ob predpostavki uspešnega gospodarskega razvoja priti z davčnim prerazporejanjem dohodkov, delitvijo dobička med vse zaposlene, družbeno sprejemljivim in zakonsko omejenim razponom dohodkov v javnem in zasebnem sektorju in vpeljavo univerzalnega temeljnega dohodka na temelju gospodarske uspešnosti družbe. Prizadevali se bomo za razvoj zadružništva in drugih oblik socialnega podjetništva z upravljavsko – lastniškim modelom, ki bo temeljil na solidarnosti in pravični distribuciji ustvarjenega.
  7. Gospodarska moč države kot temelj suverenosti in blaginje. Nujno potrebna je sanacija opustošenega slovenskega gospodarstva in njegovo preusmerjanje na način, ki bo v skupnem učinku ohranjal in povečeval števila delovnih mest. Zato moramo ohraniti lastništvo in razvijati obstoječa perspektivna industrijska jedra, strateško infrastrukturo in večinski delež bančnega sektorja. Slovenija mora izkoristiti svoj geografski položaj in postati logistična točka evropskega pomena, kar pomeni, da mora ohraniti lastništvo in razvijati Luko Koper in njen drugi ter tretji pomol, drugi tir koridorja od Kopra do severne meje, letališče in železniško mrežo. Pri zagonu rasti morajo imeti prednost projekti, ki bodo omogočali sodelovanje slovenskih podjetij in imajo hitro dobo vračanja vloženega kapitala (elektrarne na srednji Savi, Luka Koper, JZ-SV železniški koridor, vodovodno omrežje, energetska sanacija javnih in zasebnih stavb).
  8. Sonaravni razvoj. Zavzemamo se za sonaravni razvoj, ki uravnoteženo obravnava socialni, okoljski in gospodarski razvoj in ki bo vsem regijam in vsem generacijam omogočal enake ali boljše možnosti za življenje v čistem okolju in trajnostno rabo naravnih virov. Okoljska politika države mora učinkovito odgovarjati na ključne probleme okolja, kot so kakovost vode in zraka, biotska raznovrstnost, omilitev podnebnih sprememb, jedrska varnost in odlaganje odpadkov.
  9. Globalno sodelovanje, ne pa tekmovanje. Zavzemamo se za takšno globalno sodelovanje, kjer se trgovanje brez meja prekriva z demokracijo, spoštovanjem človekovih pravic, varovanjem okolja in solidarnostjo brez meja. Slovenija lahko ne glede na svojo majhnost odigra vidno vlogo v prebujanju občutka odgovornosti za bolj etično, solidarno in okoljsko odgovorno podobo evropskega in svetovnega gospodarskega in družbenega sistema. Postati mora napredna in strpna večkulturna družba, ki se regijsko in globalno povezuje, izmenjuje ideje in sodeluje v mednarodnih prizadevanjih za koristi vseh ljudi.
  10. Dolgoročni družbeni dogovor o tem, kakšno državo hočemo. Potrebujemo družbeni dogovor o tem, kakšno državo hočemo, v katerem moramo opredeliti usmeritve gospodarskega, socialnega in sonaravnega razvoja v prihodnjih desetletjih in s tem omogočiti državljanom trajnejšo identifikacijo s svojo državo in njeno mednarodno prepoznavnost. Na njegovi osnovi bomo pripravili dolgoročno strategijo razvoja, ki bo usmerjen v kakovost, smotrno rabo strateških virov, kot sta les in voda, predelovalno industrijo z visoko dodano vrednostjo, prehransko samooskrbo in turizem.

Podrobneje so področne naloge, ki nas čakajo za uresničitev ciljev po posameznih sklopih, zbrane v programu, ki smo ga poimenovali Solidarizem — program za pravično družbo.